Posiedzenie Kapituły konkursu ”SKUTECZNY W DZIAŁANIU 2015”, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2015 r.

2015-07-15

Członkowie Kapituły, którzy mają dokonać wyboru laureatów w konkursie ”SKUTECZNY W DZIAŁANIU 2015” spotkali się na pierwszym posiedzeniu.

W spotkaniu uczestniczyły osoby powołane w skład kapituły, a to:

­ Jan Budnik ­ Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy Parafii św. Kazimierza,

Stanisław Dobosz ­ Członek Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota,,

­ Wiesław Kądziołka ­ Prezes Zarządu TKKF Dąbrówka,

­ Tomasz Michałowski ­ Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dla Miasta”,

­ Tadeusz Nowak ­ Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota,

­ Tadeusz Potoczek ­ Prezes Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Sądeckie,

­ Zofia Wcisło ­ Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo"

­ Patryk Wicher ­ Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION",

Członkowie Kapituły nieobecni; / nieobecności usprawiedliwione /

Maciej Chełmecki – Prezes Zarządu Miejskiego Klub SHDK RP,

Bożena Damasiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Pomyśl o Przyszłości,

Bożena Fryc – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”,

Lidia Iwanczewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sądeckie Forum Kobiet,

Leszek Zegzda – Prezes Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół".

Porządek posiedzenia;

Zapoznanie się regulaminami.

Wybór przewodniczącego i sekretarza kapituły.

Ustalenie terminów zgłaszania kandydatów oraz głosowania.

Ustalenie miejsca oraz daty i godziny konferencji prasowej.

Wolne wnioski.

Ustalenie terminu następnego posiedzenia Kapituły.

Ad 1. Na posiedzeniu członkowie Kapituły zapoznali się z regulaminami; kapituły i konkursu.

Następnie Kapituła uzgodniła następujące kwestie:

Ad 2. Zaakceptowała zaproponowanych przez zarząd Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota ­

kandydatów na przewodniczącego Kapituły Tadeusza Nowaka oraz na sekretarza Kapituły , Stanisława Dobosza.

Ad 3. Zgłoszenia kandydatów i głosowanie od 01 lipca do 26 lipca 2015 r. do godz. 24.00

Głosowanie na osoby nominowane od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. do godz. 24.00

Uroczysta gala odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. ( tj. piątek ) godz. 17. 00 w Nowym Sączu ul.

Lwowska 226.

Ad 4.Ustalono, że konferencja prasowa dla środków masowego przekazu odbędzie się

w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Narutowicz w dniu 27 czerwca o godzinie 11.00.

Ad 5. Zasięg terytorialny konkursu obejmuje; miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki.

Ad 6. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 30 lipca 2015 r. o godz. 16.30 w siedzibie zarządu Osiedla „Helena”.

Na tym protokół zakończono.