ROZEZNANIE RYNKU KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH_1_R20_DDS/GNIAZDO

2020-09-14

EFS_kolor.jpg

„Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Seniora” realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-0490/17 – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W ramach projektu dla 10 uczestników planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Opiekun osób starszych”.

W związku z powyższym w ramach Rozeznania rynku zwracamy możliwe jest składanie ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie dla każdej osoby 60 godzin kursu „Opiekun osób starszych”.

 Szczegółowe informacje na temat zamówienia przedstawione są w treści Rozeznania rynku w poniższych plikach:

 Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17.09.2020 r. do godziny 13:00 (wiążąca jest data i godzina wpływu

Oferty do Biura Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo lub na elektroniczną skrzynkę pocztową).

Ofertę można składać:

1) osobiście lub pocztą w Biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo – 33-340 Stary Sącz, ul. Adama Mickiewicza 33

2) e-mailem na adres – z.wcislo@op.pl     

Osoba kontaktowa: Zofia Wcisło

Tel: 505 444 672”

Rozeznanie rynku KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH_1_R20_DDS_GNIAZDO

Wzór oferty do Rozeznanie rynku KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH_1_R20_DDS_GNIAZDO