O nas

Celem  Stowarzyszenia  jest:

1.Zapewnienie  dzieciom  i  osobom  niepełnosprawnym  najlepszych     warunków  rozwoju  i przystosowania  do  samodzielnego  życia  w   społeczeństwie , na poziomie  przynajmniej  równym przeciętnemu  w    kraju.

2. Wspieranie  osób  niepełnosprawnych  w  trudnej  sytuacji  życiowej.

3. Kształtowanie w   świadomości  społecznej  właściwego  stosunku  do  dzieci  i  osób niepełnosprawnych.

4. Inicjowanie i  podejmowanie  społecznych  przedsięwzięć jednoczących  ludzi  dobrej  woli  wokół rozwiązywanie  problemów  dzieci  i  osób     niepełnosprawnych  oraz  pełnienie  roli  organizacji  w  społecznym  ruchu   na  rzecz  dzieci  i  osób  niepełnosprawnych ich  rodzin  i  opiekunów.

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.

6. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.

7. Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych wśród osób niepełnosprawnych.

8. Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Działalność na rzecz osób starszych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

11. Promowanie, wspieranie, rozwijanie i zacieśnianie współpracy międzypokoleniowej.

12. Promowanie, wspieranie, rozwijanie i zacieśnianie integracji pomiędzy osobami zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi.