Cele i założenia ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia o charakterze miejsko-gminnym dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób psychicznie chorych. Siedziba Domu mieści się w Starym Sączu przy ulicy Cyganowice 95.
Przyjmowanie uczestników do domu odbywa się zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz 1586). Obszar działania Domu stanowi teren miasta i gminy Stary Sącz. Istnieje możliwość przyjęcia uczestnika z terenu innej gminy w miarę posiadania wolnych miejsc w placówce. Skierowanie osoby odbywa się na mocy stosownie podpisanego porozumienia między gminami.
Podmiotem prowadzącym Dom jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Starym Sączu, które realizuje zadanie zlecone przez Gminę w Starym Sączu na podstawie podpisanej umowy. Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Gmina Stary Sącz na zasadach zawartych w umowie. Dom finansowany jest z budżetu Wojewody Małopolskiego.

Podstawą działalności Domu jest:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U.z 1994r. Nr 111, poz. 535 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
- ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r Nr 21, poz.94),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38 ).,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r Nr. 238 poz.1586),

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-16:00 w tym przynajmniej przez 6 godzin dziennie prowadzi się zajęcia z uczestnikami na terenie Domu. Pozostałe 3 godziny przeznacza się na przygotowanie do zajęć, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowozu, czynności porządkowe, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.

Dom świadczy usługi, w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Polegają one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, dostosowane są do indywidualnych potrzeb tych osób, w szczególności:
- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami,
z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,
w urzędach, w instytucjach kultury;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
- poradnictwo psychologiczne,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
- niezbędną opiekę,
- terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
Placówka umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku. Dom zapewnia środki transportu uczestnikom, którzy nie są zdolni do samodzielnego dotarcia do placówki. Podczas przejazdu uczestnicy objęci są opieką co najmniej jednego opiekuna. Miejsce przywozu i odwozu podopiecznego uzgadnia się z rodzicem /opiekunem. Dom w celu realizacji swoich zadań współpracuje z:
- rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
- ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;
poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
- powiatowym urzędem pracy;
- organizacjami pozarządowymi;
- kościołami i związkami wyznaniowymi;
- ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
- placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób
niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
- innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Dom świadczy usługi dla uczestników zgodnie z indywidualnym planem przygotowanym przez Zespół Wspierająco – aktywizujący, realizowanym w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Zespół powołuje Kierownik Domu. W skład Zespołu Wspierająco – aktywizującego wchodzą: kierownik, pedagog, terapeuci, opiekunowie, fizjoterapeuta, psycholog. Praca Zespołu Wspierająco- Aktywizującego jest dokumentowana i odpowiednio przechowywana.
Placówka zapewnia podopiecznym rehabilitację zgodnie ze wskazaniami lekarza. Dom zapewnia również opiekę pielęgniarską oraz konsultacje lekarskie. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w grupach terapeutycznych 5-7 osobowych. Terapia prowadzona wobec podopiecznych ŚDS wspierana była także oddziaływaniami lekarza psychiatry w ramach NFZ, psychologa i muzykoterapeuty, których dyżury organizuje się na terenie Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest pozbawiony barier architektonicznych dysponuje pomieszczeniami wyposażonymi w meble i sprzęty niezbędne do prowadzania w nich zajęć:
- duża sala ogólna pełniąca także funkcję jadalni umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin,
- pięć wielofunkcyjnych pomieszczeń do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i terapeutycznej,
- sala rehabilitacyjna odpowiednio wyposażona w sprzęt do ćwiczeń,
- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, psychiatrycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,
- wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni gospodarstwa domowego in. kulinarnej,
- dwie łazienki wyposażone w natryski przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- cztery toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (według zaleceń) oraz toaleta dla personelu.

Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących:
- sprzęty do treningu funkcjonowania w codziennym życiu, (pralkę automatyczną, zmywarkę, mikrofalówkę, robot kuchenny, frytkownicę, czajnik bezprzewodowy, gofrownica, opiekacz do kanapek, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, itp), a także sprzęt sportowo-rekreacyjny ( bieżnia, rotor, orbiter, steper, lampa bioptron, masażer, rowerek, atlas, piłki, drabinki gimnastyczne, maty, hantle itp.),
- sprzęt komputerowy ( laptop, komputery stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, rzutnik multimedialny, ekran, kamera, aparat fotograficzny itp.)
- muzyczny - sprzęt nagłaśniający, tv-audio-video, instrumenty m.in. gitara, akordeon.

Na terenie Domu działa Samorząd Domu wybierany raz na pół roku spośród uczestników. Członkowie samorządu reprezentują placówkę na imprezach okolicznościowych i uroczystościach. Samorząd działa na podstawie regulaminu i prowadzi systematycznie dokumentację swojej pracy pod okiem opiekuna samorządu. Przynajmniej raz w miesiącu przez kierownika domu w obecności opiekuna samorządu prowadzone są ,,zebrania Społeczności Domu” na których omawiane są sprawy bieżące dotyczące uczestników i funkcjonowania placówki oraz prezentowane są przez podopiecznych propozycje i uwagi.