Rekrutacja uczestników do ŚDS

Osoba, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na terenie ŚDS, przede wszystkim powinna nas odwiedzić i poznać. Dlatego też każdy kandydat na uczestnika ma możliwość swobodnie spędzać z nami czas, przez okres jednego miesiąca jako klubowicz raz w tygodniu w ustalony dzień. W tym czasie uczestniczy w zajęciach i korzysta z wszelkich dostępnych na jego terenie form terapii i usług, na jakie pozwalają predyspozycje psychofizyczne.

Osoba ubiegająca się o udział w zajęciach klubowych na terenie Domu nie może zagrażać własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób.

Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik domu przekazuje osobie chętnej do udziału w zajęciach lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania placówki, a także w sporządza pisemną notatkę ze spotkania.

Po minimum miesiąc trwających zajęciach klubowych, jeżeli klubowiczowi oferta zajęć odpowiada może ubiegać się o formalne uczestnictwo w zajęciach.

Następnie zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z podaniem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu decyzji kierującej.

Do podania należy dołączyć:

- podanie do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsca zamieszkania w sprawie wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu decyzji kierującej, do podania należy dołączyć:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- decyzję rentową, zaświadczenia netto o dochodach pozostałych członków rodziny;

- zaświadczenie lekarskie od specjalisty (neurologa lub psychiatry) o występujących schorzeniach;

- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach wraz z informacją o sprawności i zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na podstawie skompletowanej dokumentacji złożonej w OPS w Starym Sączu   Kierownik OPS wydaje decyzję kierującą osobę zainteresowaną zajęciami do SDS. Pierwsza decyzja zostaje wydana na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Ponadto wydana zostaje decyzja o odpłatności za pobyt w ŚDS - zgodnie z kryterium dochodowym ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy wszystkie decyzje i dokumenty są już wydane, taka osoba staje się uczestnikiem zajęć Środowiskowego Domu samopomocy w Starym Sączu.

Po upływie trzech miesięcy od wydania decyzji zespół wspierająco – aktywizujący placówki dokonuje oceny postępów uczestnika i w przypadku pozytywnej opinii kieruje wniosek do OPS w Starym Sączu, który staje się podstawą do wydania kolejnej decyzji administracyjnej w porozumieniu z kierownikiem domu, na czas określony – indywidualny dla każdego uczestnika, jednocześnie ponownie zostaje wydana decyzja o odpłatności jeżeli taka obowiązuje.

Na podstawie oceny postępów zespół wspierająco – aktywizująco placówki   opracowuje Indywidualny Plan Wspierająco - Aktywizujący dla uczestnika dostosowany do stanu psychofizycznego i zainteresowań.

Na terenie SDS są realizowane indywidualne plany terapii według zatwierdzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki planów rocznych opracowanych przez kierownika i zespół wspierająco - aktywizujący placówki.