Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU
„CERAMIKA NASZĄ SZANSĄ”
 
„PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
ZE ŚRODKÓW PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”
 
I   Postanowienia ogólne
 
§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
    Beneficjencie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz,
    Beneficjencie Ostatecznym – uczestniku projektu,
 
§ 2
Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Ceramika naszą szansą”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa małopolskiego. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. Biuro projektu znajduje się w Starym Sączu ul.Rynek 5
 
§ 3
1. Projekt będzie realizowany w okresie od 18.06.2013 r.  do 30.11.2013 r.
2. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:
          a. Warsztaty ceramiczne
          b. Wystawa prac uczestników, powstałych podczas warsztatów.
 
II   Warunki uczestnictwa w projekcie
 
§ 4
1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby niepełnosprawne, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zamieszkujące powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz.
2. Projekt przewiduje objęcie bezpośrednimi działaniami 10 osób niepełnosprawnych oraz pośrednio 100 osób, uczestniczących w wernisażu prac uczestników projektu.
 
III   Proces rekrutacji
 
§ 5
1. Rekrutacja będzie prowadzona od dnia  3.07.2013 r. do 31.07.2013 r. od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00.
2. Informacja o naborze do udziału w projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej projektu: www.gniazdo.sacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w biurze projektu nie później niż na 10 dni po terminie rozpoczęcia projektu.
3. Informacje o naborze będą także podane do wiadomości w formie plakatów i ulotek dystrybuowanych na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz.
4. W informacji o naborze zostaną zamieszczone dane o rodzajach działań, których nabór dotyczy.
5. Zgłoszenia do projektu dokonuje osoba spełniająca poniższe warunki uczestnictwa:
 
          Kryteria obowiązkowe:
a. zameldowanie na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz (oświadczenie)
b. osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (orzeczenie o niepełnosprawności)
d. osoby nieaktywne zawodowo bez zatrudnienia i innej pracy zarobkowej (oświadczenie).
          Przy rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.
 
§ 6
 
1. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze projektu wraz z załącznikami – osobiście, lub pocztą tradycyjną.
2. Weryfikacja zgłoszeń będzie dokonywana bezpośrednio po otrzymaniu dokumentów w biurze projektu, w którym je złożono.
3. Osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły
5. W trakcie trwania rekrutacji każdemu zgłoszeniu będzie nadany numer oraz odnotowana będzie data  jego złożenia.
6. Po przekroczeniu liczby zgłoszeń zakładanej w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
a. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany telefonicznie.
b. Osoby nie zakwalifikowane z przyczyn formalnych zostaną o tym powiadomione telefonicznie.
8. W przypadku nie zebrania całej grupy Beneficjentów Ostatecznych, Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji.
 
IV   Pozostałe postanowienia
 
§ 7
1. Niniejszy „Regulamin rekrutacji” zatwierdza oraz zmienia Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji” należy do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo.
3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 3.07.2013 r.
 
Stary Sącz, 3.07.2013 r.