Regulamin uczestnictwa

PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM ZE ŚRODKÓW
PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
REGULAMIN UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU
„CERAMIKA NASZĄ SZANSĄ”
 
 
Projekt „Ceramika naszą szansą” realizowany jest w ramach otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.
 
§ 1
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 
  • Beneficjencie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, ul.Rynek 5, 33-340 Stary Sącz,
  •  Beneficjencie Ostatecznym – uczestniku projektu,
 
§ 2
 
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Ceramika naszą szansą” realizowanym w terminie od 18.06.2013 roku do 30.11.2013 r. roku w Starym Sączu.
 
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim z siedzibą przy ul.Basztowej 22, 31-156 Kraków, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo z siedzibą w Starym Sączu, przy ulicy Rynek 5, do umowy nr. VIII/126/PS/1803/13
 
3. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 
4. Biuro projektu znajduje się przy ul.Rynek 5, 33-340 Stary Sącz,
 
5. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zamieszkujące powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz.
 
6. Projekt przewiduje objęcie bezpośrednimi działaniami 10 osób niepełnosprawnych oraz pośrednio 100 osób, uczestniczących w wernisażu prac uczestników projektu.
 
7. Działania realizowane w ramach projektu: warsztaty ceramiczne, 1x w tygodniu po 3 godz. przez 3 miesiące tj. 36 godz. warsztatów oraz wernisaż prac uczestników projektu.
 
8. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”, co będzie miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu.
 
9. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a) uczestniczenia w zajęciach -potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
b) wypełniania w trakcie trwania szkoleń ankiet ewaluacyjnych,
c) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy  udział Beneficjenta Ostatecznego w warsztatach,
 
10. Beneficjent Ostateczny ma prawo do opuszczenia 20 % ogólnej liczby zajęć. Większa liczba nieobecności powoduje skreślenie z listy BO.
 
11. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, jeżeli:
a) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi,
b) rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora Projektu z 7 dniowym wyprzedzeniem,
 
§ 3
 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.07.2013 r.